يکشنبه 3 تير 1397 - 09 شوال 1439
جستجو :
  تعرفه
تعرفه برخی از خدمات بیماران بستری در بیمارستان شهید مدنی آذرشهر بطور تقریبی
 
عنوان مبلغ کل سهم  بیمه سهم بیمار سهم تخفیف ارزش نسبی
اکسیزیون ناخن 1869000 1682100 112140 74760
اکسیزیون کیست پایلونیذال 7296000 6564400 437760 291840
اکسیزیون کیست یا تومور پستان 5510000 4959000 330600 220400
شکستگی بسته بینی 3171000 3393900 226260 113130
شکستگی دستیال رادیوس 3771000 2859300 190620 127080
آمپوتاسیون متارکاپ انگشت 5374000 4836600 322440 214960
آپاندکتومی 12244000 11019600 734640 489760
همووئید کتومی 7549000 6794100 452940 301960
کوله سیستکتومی 20297000 18267300 1217820 811880
فتق یکطرفه 9543000 8588700 572580 286290
فتق شکمی 12262000 11035800 735720 490480
فتق نافی 9638000 8674200 578280 385520
اورکیویکسی 8195000 7375500 491700 327800
سرکلاژ گردن رحم 4693000 4223700 281580 187720
هسیترکتومی از راه شکم 17169000 15452100 10301140 686760
هسیترکتومی از راه واژن 19179000 17261100 1150740 767160
اکسیزیون هیدروسل 7746000 6971400 464760 309840
اکسیزیون واریکوسل 8288000 7459200 497280 331520
رزکسیون کیست تخمدان 11083000 9974700 664980 443330
خارج کردن پیچ و پین 5070000 4563000 304200 202800
زایمان طبیعی 9509000 8558100 0 950900
زایمان طبیعی بی درد 11819000 10637100 0 1181900
زایمان طبیعی چند قلویی 10543000 9488700 0 1054300
کولپورافی یا کولپوپرنیورافی 5480000 4932000 328800 219200
کولپورافی قدامی یا خلفی 8066000 7259400 483960 241980
کلپورافی قدامی و خلفنی توام 13727000 12354300 823620 411810
کورتاژ  تشخیصی 4793000 431370 287580 143790
کورتاژ تخلیه ای 5286000 4757400 317160 158580
هزینه نوزاد سالم که به زایمان طبیعی اضافی می شود به ازاء هر روز 790200 711180 42670 28448
یک روز تخت برزکسالان در اتاق سه تختی 1066000 959400 63960 42640
یک روز تخت نوزادان 746000 671400 44760 29840
یک روز تخت بزرکسالان در اتاق یک تختی 2132000 959400 1129960 42640
یک روز همراه بزرکسالان 240000   240000  
همراه برای بیماران کمتر از 12 سال 240000   24000 21600
کیف بهداشتی 300000   30000 120000
 
 
 
 
اوقات شرعی