سه شنبه 1 اسفند 1396 - 04 جمادى الثانية 1439
جستجو :
اوقات شرعی 
 
  تشکیل پرونده بستری

فرآیند تشکیل پرونده بستری :

1-بیمار دستور بستری را به قسمت پذیرش بیمار تحویل می دهد .

2- متصدی پذیرش ، تاریخ بستری و مهر و امضای پزشک کننده را کنترل می کند .

3- متصدی پذیرش نام و نام خانوادگی بیمار را در سیستم HIS  ثبت کرده  و با گزینه  جستجو ، سابقه بیمار را در سیستم جستجو می کند .

4- اگر بیمار سابقه پذیرش داشته باشد متصدی پذیرش روی نام و نام خانوادگی  بیمار کلیک می کند و اگر اطلاعات بیمار نیاز به ویرایش داشت (کد ملی –  وضعیت تاهل - نوع بیمه – شماره بیمه و آدرس محل سکونت  بیمار ) ویرایش های لازم را انجام داده و  برای بیمار پرونده تشکیل می دهد .

5- اگر بیمار سابقه بستری نداشت  متصدی پذیرش روی گزینه تشکیل پرونده  کلیک می کند و کلیه اطلاعات هویتی بیمار ( کد ملی – نام و نام خانوادگی – نام پدر – جنسیت – وضعیت تاهل – شماره شناسنامه – تاریخ تولد – محل تولد – محل صدور شناسنامه – مذهب – شغل – محل کار  آدرس کامل – شماره تلفن بیمار و همراه بیمار – پزشک بستری کننده – نام بخش بستری – نوع بیمه و شماره بیمه  ) را بطور صحیح و درست ثبت می کند .از برگ پذیرش و خلاصه ترخیص پرینت می گیرد . در پشت برگ پذیرش از بیمار بالای 18 سال سن اثر انگشت می گیرد در صورتی که بیمار زیر 18 سال سن داشت از والدین بیمار یا از سرپرست بیمار اثر انگشت  می گیرد .

 6- اگر بیمار جهت زایمان بستری می شود متصدی پذیرش از خود بیمار و از همسر ش در پشت برگ پذیرش و خلاصه ترخیص اثر انگشت می گیرد و همچنین فرم  رضایت سزارین را تکمیل کرده و از خود بیمار و همسرش اثر انگشت می گیرد . در صورتی که بیمار جهت سزارین و عمل توبکتومی همزمان بستری شود ورقه رضایت عمل را تکمیل و از بیمار و همسرش اثر انگشت می گیرد . در صورتیکه بیمار سابقه سزارین داشته باشد برگ سابقه سزارین را تکمیل کرده و از خود بیمار اثر انگشت می گیرد .

7- متصدی پذیرش برگ های  آزمایش و سونوگرافی همراه بیمار و سایر  برگ های تکمیل شده  - دو برگ  کپی دفترچه بیمه و اصل دفترچه  بیمه بیمار را ضمیمه پرونده کرده و بیمار را جهت مراجعه به بخش بستری  راهنمایی می کند .

فرآیند تشکیل پرونده تحت نظر اورژانس:

1- بیمار برگ دستور بستری و برگ تریاژرا به متصدی پذیرش اورژانس تحویل می دهد .

2- متصدی پذیرش نام و نام خانوادگی بیماردر سیستم HIS ثبت می کند و روی گزینه جستجو کلیک می کند .اگر بیمار سابقه پذیرش داشت روی نام و نام خانوادگی بیمار کلیک می کند و در صورت نیاز به ویرایش اطلاعات بیمار ( کد ملی –  وضعیت تاهل - نوع و  شماره بیمه – آدرس محل سکونت بیمارو........) ویرایش های لازم را انجام می دهد و برای بیمار پرونده تشکیل می دهد .

3- متصدی پذیرش از برگ پذیرش و خلاصه ترخیص پرینت می گیرد و در پشت برگ تریاژ از بیمار اثر انگشت می گیرد . درصورتیکه بیمار حال عمومی  مناسب  جهت مراجعه به باجه پذیرش را نداشت متصدی پذیرش از همراه بیماردر پشت برگ تریاژ اثر انگشت می گیرد .

4- اگر بیمار دفترچه بیمه داشت و پزشک اورژانس دستور بستری را در برگی غیر ازبرگ دفترچه بیمه  نوشته باشد متصدی پذیرش  دو برگ از دفترچه بیمه بیمار جدا کرده و ضمیمه پرونده می کند .

5- در صورت بیمار سابقه پذیرش نداشته باشد  ، متصدی پذیرش بعد از ثبت نام و نام خانوادگی بیمار روی گزینه تشکیل پرونده کلیک می کند و کلیه اطلاعات هویتی بیمار ( کد ملی – نام پدر – جنس – وضعیت تاهل – شماره شناسنامه – تاریخ تولد – محل تولد – محل صدور شناسنامه – مذهب – شغل – محل کار – آدرس کامل محل سکونت بیمار " نام شهر یا روستا – خیابان – کوچه – پلاک – شماره تلفن  " -  آدرس و شماره تلفن همراه

بیمار – نوع ورود – پزشک بستری کننده نوع و شماره بیمه  را بطور کامل و درست ثبت می کند .

6- متصدی پذیرش برای بیماران با بیمه روستایی مراجعه کننده از روستاهای کردآباد – مجارشین و گنبر ،  نوع بیمه را بیمه روستایی اسکو انتخاب می کند .

7- متصدی پذیرش از بیماران تحت پوشش نیروهای مسلح  دو برگ کپی از دفترچه بیمه اخذ می کند . و در صورتیکه بیمار در شب مراجعه کرده باشد جهت تهیه کپی از دفترچه بیمه ، بیمار را به دفتر پرستاری راهنمایی می کند .

8- متصدی پذیرش از پرونده بیمار پرینت می گیرد ودر پشت برگ تریاژ از بیمار اثر انگشت می گیرد و برگ های دستور بستری – تریاژ  و کپی دفترچه بیمه ( نیروهای مسلح ) را ضمیمه پرونده می کند و بیمار را جهت مراجعه به اورژانس راهنمایی می کند ( در صورتیکه بیمار وضعیت مناسب جهت مراجعه به باجه پذیرش  نداشته باشد متصدی پذیرش از همراه بیمار اثر انگشت می گیرد ).

 
 
امروز : 23
ديروز : 8
ماه : 23